P&B Brandkonsult
P&B-20181106-4450-SKISS.jpg

Våra tjänster

Kunskap som skyddar människor, värde och miljö.

 

Vi erbjuder lösningar och tjänster inom följande områden


Byggnadstekniskt brandskydd

Som ett av Sveriges äldsta brandkonsultbolag har vi lång erfarenhet och en väl erkänd kompetens inom projektering av brandskydd. Vår styrka och värdet för dig som kund ligger i att ta fram kostnadseffektiva och hållbara lösningar för brandskyddet som är optimalt anpassade till fastighetens utformning och nyttjarens behov.


SYSTEMATISK BRANDSKYDDSARBETE (SBA)

Systematiskt Brandskyddsarbete upplevs av många organisationer som tungrott och administrativt. För ansvariga handlar det om att det är svårt att få överblick och trygghet i att arbetet och i slutändan det faktiska brandskyddet är bra nog. P&B har hjälpt hundratals kunder att bygga upp ett effektivt SBA.


EXPLOSIONSRISKER (ATEX)

Att säkerställa och optimera risknivån i verksamheter med risk för explosion är ofta en utmaning. P&B har internationellt ledande kompetens och den praktiska erfarenhet som krävs för att varken över- eller undervärdera era risker, oavsett verksamhet och hanterade ämnen. brandskydd i verksamheter

Vi hjälper alla typer av verksamheter med att se till så att de har ett optimalt och fungerade brandskydd. Utgångspunkten kan vara att antingen uppfylla lagstiftning eller en egen högre ambitionsnivå i syfte att minska risker för kapitalskada och kostsamma avbrott.


p&B utbildning

Att hjälpa kunder med kompetenshöjande insatser är något vi brinner lite extra för. P&B´s utbildningar är alltid behovs- och verksamhetsanpassade för att tillföra maximalt värde av er investerade tid. Kontakta oss så berättar vi mer!


TILLSTÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET

För en verksamhet som, enligt olika lagstiftningar, klassas som farlig ställs specifika krav på riskanalyser och säkerhetsarbete. P&B till att ta fram de riskutredningar, planer och dokumentation som krävs. Våra konsulter finns tillgängliga för specifika uppgifter eller som stöd under hela tillståndsprocessen.Försäkringstekniska tjänster

Inom försäkringsbranschen där tillförlitlig, tydlig och transparent information om risken är en förutsättning för långsiktig lönsamhet är P&B en partner för att tillhandahålla just detta.


REVISION SÄKERHET, HÄLSA, MILJÖ

Hur säkerställer ni att er verksamhet lever upp till alla interna och externa målsättningar och krav? P&B genomför genomlysning av verksamheters arbete inom Säkerhet, Hälsa och Miljö. Vi hjälper till att skapa förutsättningar för att arbetet bedrivs på effektivaste sätt och möter verksamhetens mål inom dessa områden. 


 
P&B-20181106-5460-SKISS.jpg

RiACT® – riskkontroll för ökade möjligheter!

RiACT® är vårt egenutvecklade verktyg för våra försäkringstekniska kunder. Verktyget är unikt i sitt slag och sammanför tydlig kartläggning och bedömning av risker med praktiska möjligheter för riskreduktion. Risker klassificeras enligt P&B RiACT-modellen som speglar försäkringsmarknadens syn på riskkvalitet.

 
En bra samarbetspartner som levererar kvalitet
— Peter Boman – Fastighetsansvarig, The Absolut Company
 

Så har vi hjälpt några av våra kunder!